Algemene voorwaarden MEC

Algemene voorwaarden MEC:

 • Algemene voorwaarden MEC:
  • De onderhavige algemene voorwaarden worden aanvaard en zijn van toepassing bij het plaatsen of bevestigen van een bestelling of ondertekenen van de onderhavige offerte of overeenkomst.
  • Iedere wijziging aan de algemene voorwaarden moet schriftelijk worden vastgesteld en ondertekend door de contractpartijen.
  • De intellectuele rechten op de geleverde werken en diensten blijven eigendom van MEC en worden geenszins eigendom van klant, tenzij andersluidende overeenkomst, schriftelijk vastgesteld en ondertekend door de contractpartijen. (nvt in geval van vervanging in apotheek)
  • Iedere inbreuk op dergelijke intellectuele rechten kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging.
  • De diensten worden geleverd zoals omschreven op de offerte of in de bestelbon.
  • De diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de offerte of bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de te leveren prestaties.
  • Onze facturen zijn contant betaalbaar tegen de vervaldatum vermeld op het Factuur, maximum binnen de acht dagen na de ontvangst van de factuur tenzij een andere betalingstermijn uitdrukkelijk werd overeengekomen. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag vermeld op de factuur wordt zonder voorafgaande ingebrekestelling interest gevorderd van 12 % per jaar. Een administratieve kost zal gerekend worden bij een tweede aanmaning.
  • Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10 %, met een minimum van 40 EUR ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.
  • Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is die aan een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling indien deze annulering gebeurt uiterlijk 30 dagen voor start datum in de offerte. Bij annuleren minder dan 30 dagen voor de aanvang wordt 50% van het totaal bedrag aangerekend, vanaf minder dan 1 week voor de aanvang 75%. Indien er opgezegd wordt tijdens de loopduur van het contract zal verbrekingsvergoeding a rato van 90% van de resterende overeenkomst gefactureerd worden
  • Jaarlijks in januari en in september is er een herziening , indexering en eventuele aanpassing van de tarieven afhankelijk van inflatie en andere economische invloeden. Indien er extreme verhogingen zijn in brandstofprijzen zal de kilometervergoeding tussentijds aangepast worden. Kilometervergoeding wordt aangerekend aan 1€ per gereden kilometer.
  • Ongeldigheid of onwettigheid van een van de in het contract voorziene clausules brengt geenszins de ongeldigheid van de andere contractuele clausules met zich mee.
  • De contractuele relaties tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend geregeld door het Belgisch recht en vallen onder de bevoegdheid van de Belgische Rechtbanken.


Meurisse Efficiency Clinic
Bernard Van Hoolstraat 5/1, 2500 Koningshooikt
+32(0)486 11 35 18
meurisse@efficiency-clinic.com
IBAN BE37 0689 0424 3828 BIC GKCC BE BB
BTW/TVA/VAT: BE0649.913.757

laatste update 15/12/2023

Algemene voorwaarden MEC

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x